VILKÅR OG BETINGELSER VED BESTILLING AF REJSER

REJSEBETINGELSER

Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 30.05.2024

Følgende rejsebestemmelser er gældende for SKIERS Aps CVR. 39203367

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem SKIERS Aps (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse eller enkelt rejseydelse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

Vi sælger både pakkerejser og enkelt rejseydelser inkl. skiinstruktør-ophold og vi gør derfor opmærksom på at enkelte af punkterne i vores rejsebetingelser, kun er gældende ved køb af en pakkerejse.

Det omhandler følgende punkter, som ligeledes er markeret med ”gælder kun ved køb af pakkerejse” i indholdsfortegnelsen og overskrifterne på betingelser:

 • 5.1 Overdragelse af pakkerejsen
 • 6.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
 • 11. Værneting og lovvalg
 • 13. Garanti i Rejsegarantifonden

For at din rejse kan kategoriseres som en pakkerejse, skal der som min. være 2 af følgende rejseydelser:

Indkvartering

 • Hotel, hytte, lejlighed, mobilehome, vandrehjem, campinghytte mm.

Transport

 • Fly, bus, tog, færge m.m.

Turistmæssig ydelse

 • Bådudlejning
 • Væsentlige tilkøb i forhold til det samlede produkt, fx:
  • Billet/entre
  • Startnummer
  • Liftkort
  • Skileje
  • Cykelleje
  • Bagagetransport fra A til B
  • Yogakursus
  • Greenfee

Billeje

 • Leje af bil, autocamper, stor motorcykel eller andre motorkøretøjer

Det er muligt at kombinere flere ydelser med hinanden, dog er det vigtigt at ydelserne bestilles og betales på samme tid eller indenfor 24 timer, for at det kan defineres som en pakkerejse.

Hvis ydelserne ikke købes samlet, gælder betingelserne for pakkerejser ikke.

En pakkerejse der varer under 24 timer er kun omfattet af fondens dækning, hvis den indeholder indkvartering – uanset hvad prisen er.

Undtagelsen er alt sejlads, hvor man ikke selv står for sejladsen, men lader sig transportere (formentlig efter en forud lagt sejlplan). Her behøver man ikke at kombinere flere ydelser, da rejseformen i sig selv kategoriseres som en pakkerejse.

 1. Aftaleindgåelse

1.1.    Indgåelsen

En aftale om køb af en rejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende.

Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling på rejsearrangørens hjemmeside. Forinden har den rejsende ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og accepteret disse almindelige betingelser. 

Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

Den rejsende accepterer rejsearrangørens tilbud telefonisk. Rejsearrangøren oplyser - inden den rejsende accepterer – den rejsende om relevante vilkår for aftalen, samt hvor den rejsende kan finde disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til den rejsende, efter aftalen er indgået telefonisk. Den rejsende indbetaler depositum eller rejsens fulde pris.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

Den person som bestiller rejsen, og derved indgår aftalen med rejsearrangøren, anses for at være hovedbestilleren. Alle ændringer samt evt. afbestilling skal ske af hovedbestilleren. Medrejsende, som ønsker at foretage en ændring i forhold til rejsen, skal derfor gøre dette via hovedbestilleren. Hovedbestilleren har ansvaret for at kunne kontaktes med vigtige informationer (f.eks. en flytidsændring) via de kontaktoplysninger, som er oplyst til rejsearrangøren ved bestilling af rejsen.

1.2.    Rejsedokumenter

Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i rejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden 72 timer, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Herunder hører eventuelle særaftaler, baseret på den rejsendes særlige ønsker, som skal fremgå af rejsedokumenterne for at have gyldighed.

 

 1. Pris og betaling

2.1.    Pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren. Et obligatorisk reservations- og rejsegarantifondsgebyr på DKK 98 pr. person lægges til alle bookinger, hvilket blandt andet sikrer garanti gennem Rejsegarantifonden.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes ordrebekræftelse/faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Det vil fremgå på ordrebekræftelsen/fakturaen, hvor mange personer rejsen gælder for. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, medmindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.

I forbindelse med skiinstruktørophold og visumansøgning forekommer der gebyrer til ambassaden som ikke er inkl.

Vi tager forbehold for ændringer, som ligger udenfor vores indflydelse, samt for eventuelle trykfejl

2.2.    Betaling

Ved køb af rejser er depositum som standard optil 35% af rejsens fulde pris, dog minimum DKK 2.000,- pr. betalende person. 

Dette beløb forfalder som standard uopfordret til betaling 2 dage efter bestillingsdatoen. Ved online bestilling forfalder depositummet dog straks. Depositumsindbetalingen betragtes som bindende tilmelding. Restbeløb forfalder som standard uopfordret til betaling 65 dage før afrejse. Er der mindre end 65 dage mellem bestillingsdatoen og afrejsedatoen forfalder hele beløbet til betaling straks, og den rejsendes mundtlige reservation betragtes som bindende tilmelding til rejsen, medmindre andet udtrykkeligt aftales. 

Enkelte rejser kan have særlige betalingsvilkår med depositumsatser og restbetalingsdatoer, der afviger fra disse nævnte standarder. Hvis særlige betalingsvilkår gælder, vil det fremgå på den enkelte rejse og/eller ordrebekræftelse.

 

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, betragtes det som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og rejsearrangøren har ret til at hæve aftalen. I tilfælde af aftalens ophævelse skal rejsearrangøren meddele den rejsende dette uden unødig forsinkelse. Den rejsende er i så fald forpligtet til at erstatte rejsearrangørens tab som følge af dennes foretagne indbetalinger i forbindelse med rejsen i de tilfælde, hvor rejsearrangøren ikke kan få refunderet disse beløb.

 

 

 1. Afbestillings- og rejseforsikring

Rejsearrangøren giver inden aftaleindgåelsen den rejsende oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Rejsearrangøren modtager provision for salg af forsikringer. Den rejsende kan ved henvendelse til rejsearrangøren få oplyst provisionens størrelse.

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via rejsearrangøren, skal den rejsende meddele rejsearrangøren dette, inden aftalen er endeligt indgået.

3.1.    Lejet udstyr

Den rejsende er selv ansvarlig for skader og tyveri/bortkomst af lejet/lånt udstyr bl.a. cykler, ski mv. Der kan ikke tegnes forsikring for dette.

3.2.    Bagage

Al bagage bedes pakket forsvarligt i kufferter, tasker, rygsække, skiposer, eller lukkede papkasser (bæreposer og lign. afvises). Al bagage bedes påført mærkeseddel med navn og adresse på den rejsende, hovedbestilleren (kontaktperson) samt destinationen og indkvarteringen. Alle transportformer har bagagebegrænsninger – det er den rejsendes ansvar at forhøre sig om dette hos rejsearrangøren. Omfattende bagage som sammenklappelige cykelanhængere, barnevogne, klapvogne, pulke, kælke o.l. kan kun medbringes efter aftale med rejsearrangøren og oftest mod et gebyr.

Ved afrejse og evt. busskifte er den rejsende selv ansvarlig for at al bagagen kommer med eller bliver indskrevet, ligesom den rejsende selv skal tilse, at bagagen kommer af bussen på bestemmelsesstedet, hhv. afhente bagagen på transportbånd ved flyrejse. Rejsearrangøren har ikke ansvaret for tyveri o.l. af bagagen, når den ikke er i rejsearrangørens varetægt eller er under direkte opsyn. Elektronik som kameraer, samt andre kostbare genstande som smykker, instrumenter, værdipapirer o.l. må ikke lægges i den indskrevne bagage, men skal medbringes som håndbagage. Rejsearrangøren anbefaler at den rejsende sikrer, at denne har forsikring med tilstrækkelig bagagedækning, da refusionerne ved f.eks. forsinket, bortkommet eller skadet bagage ofte er begrænset til relativt lave beløb. Den rejsende bør selv undersøge sine forsikringsforhold. Den rejsende kan evt. gennem rejsearrangøren tegne forsikring.

 

 

3.3.    Glemt sager

Eftersøgning af bortkommen bagage sker mod et gebyr på DKK 100. Til forsendelse af glemte sager opkræves et gebyr til dækning af disse udgifter på DKK 100 + porto.

 

 1. Den rejsendes generelle pligter

4.1.    Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav, herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum. Rejsearrangøren oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

4.2.    Bevægelseshæmmede personer

Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov

4.3.    Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarligt.

4.4.    Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af rejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsearrangøren, repræsentanter for denne eller rejsearrangørens underleverandører.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsearrangørens kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren.

4.5.    Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle rejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af rejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris.

4.6.    Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til rejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

4.7.    Specielt for leje af båd

Det er din forpligtigelse som rejsende at:

 1. a) medbringe de nødvendige sejlbeviser/dokumenter, forsikringer, etc.
  b) rette sig efter de ordensbestemmelser og anvisninger, der gives af basens personale og de lokale myndigheder.
  c) underrette bådbasen straks i tilfælde af grundstødning eller uheld.

Natsejlads og slæbeassistance er ikke tilladt. Under sejladsen er lejer altid velkommen til at kontakte basen for eventuel assistance samt råd og vink.

 

 1. Ændringer af den indgåede aftale

5.1.    Overdragelse af pakkerejsen (gælder kun ved køb af pakkerejse)

Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på DKK 2.000, hvis der er mere end 65 dage til afrejse, eller mod et gebyr på DKK 3.000, hvis der er mindre end 65 dage til afrejse. Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren på et varigt medium senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Det vil fremgå af den rejsendes rejsedokumenter, hvis flybilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2.    Prisændringer

Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for rejsen, såfremt der sker ændringer i:

 • prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
 • skatter, afgifter eller gebyrer for rejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af rejsen,
 • valutakurser, som er af betydning for rejsen.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris

Beregning

Ny pris

3000 DKK

Heraf brændstoftillæg:

200 DKK

Stigning i brændstoftillæg:

50 DKK

200 DKK + 50 DKK

3050 DKK

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK

500 DKK + 100 DKK

3100 DKK

3000 DKK

Afregnet til valutakurs

3.00

Kursændring:

3.0 til 3.1

(3000 DKK / 3.00)*3.1

3100 DKK

 

Afregnes en del af rejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af rejsens pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt datoen for den fastsatte kurs.

Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af rejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af rejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen. 

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

5.3.    Den rejsendes ændringer af pakkerejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i rejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre rejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i rejsen. 

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret rejsen, anses som en afbestilling af rejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.4.    Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse.

5.4.1.    Uvæsentlige ændringer.

Rejsearrangøren er inden rejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i rejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden rejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.4.2.    Andre ændringer.

Hvis rejsearrangøren inden rejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i rejsen,
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,
 • eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%

har den rejsende følgende rettigheder:

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
 • eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for rejsens pris.

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

5.4.3.    Den rejsendes deltagelse i ski-, cykel-, vandre- og lign. arrangementer

Den rejsendes deltagelse i arrangementer, som er fysisk krævende og underlagt vejrligets omskiftelighed, sker under eget ansvar.

Rejsearrangørens repræsentant kan og har alene ret til at beslutte ændringer i programmet. Ændringer kan besluttes med begrundelse i vejrlig eller andre ydre omstændigheder, forhold hos en deltager, eller lignende forhold. Sådanne ændringer kan ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Såfremt det planlagte program på et gruppearrangement ikke kan gennemføres som beskrevet på grund af forhold hos en deltager, kan rejsearrangøren bede deltageren om at afstå fra deltagelse i arrangementet, eller deltagelse i de dele af arrangementet som forholdet hos deltageren er en forhindring for at gennemføre som planlagt.

Vejrligs- og andre uforudsete hændelser, der medfører nødvendige ændringer i den tilbudte ydelse på grund af, at de tilbuddet ydelser ikke kan benyttes efter sin hensigt, kan ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

 

 1. Aftalens ophør

6.1.    Fortrydelsesret

For køb af rejsen gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2.    Afbestilling af pakkerejsen

6.2.1.    Normale afbestillingsvilkår

Den rejsende kan afbestille rejsen inden rejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår:

 • Ved afbestilling efter depositum er betalt, men inden forfaldsdatoen for restbetaling, tilbageholdes et afbestillingsgebyr svarende til depositumsbeløbet
 • Ved afbestilling efter forfaldsdatoen for restbetaling refunderes det indbetalte beløb ikke. Dette gør sig ligeledes gældende ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse fra afrejsestedet.

 

Forfaldsdato for restbetaling vil fremgå af ordrebekræftelsen tilsendt per e-mail.

Den rejsende kan på anmodning få en begrundelse for afbestillingsgebyrets størrelse.

6.2.2.    Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv. (gælder kun ved køb af pakkerejse)

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt.

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.2.3.    Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr.

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

6.3.    Rejsearrangørens opsigelse

6.3.1.    Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor mange antal deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om rejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end

 • 20 dage inden rejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,
 • 7 dage inden rejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller
 • 48 timer inden rejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

6.3.2.    Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en rejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden rejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

 

 1. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Tilbyder rejsearrangøren at afhjælpe manglen, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Sker afhjælpning ikke i overensstemmelse med dette, eller kan afhjælpning ikke kræves, fordi afhjælpningen vil påføre arrangøren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe, kan den rejsende kræve forholdsmæssigt afslag i rejseprisen eller hæve aftalen. Har manglen medført væsentlig ulempe for den rejsende, kan der desuden tilkomme den rejsende en godtgørelse herfor, medmindre manglen skyldes forhold, der gør rejsearrangøren ansvarsfri.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

 

 1. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange rejsens samlede pris.

 

 1. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Den rejsende kan klage til rejsearrangøren på mail: ruby@ruby-rejser.dk (husk at angive ordrenummer).

 

 1. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

 

 1. Værneting og lovvalg (gælder kun ved køb af pakkerejse)

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mailadresse er til brug herfor ruby@ruby-rejser.dk

Rejsearrangøren er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

 

 1. Agentforbehold

Rejsearrangøren optræder udelukkende som agent ved enkelte rejser og produkter, selve skilærer uddannelsen, flybilletter uden ophold og flere. Det vil fremgå tydeligt i aftalegrundlaget fra rejsearrangøren om der er tale om et agentforbehold. Ved produkter hvor rejsearrangøren optræder som agent, vil den pågældende leverandørs rejsebetingelser og handelsbetingelser være gældende sideløbende med rejsearrangørens betingelser. Der vil altid være henført til leverandørens betingelser i aftalegrundlaget.

 

 1. Særlig vilkår omkring skiinstruktørophold og jobgaranti

13.1 Jobgaranti og skilæreruddannelse

 • Ansøgning og bestilling– Hos SKIERS ApS arbejder vi med jobgaranti. SKIERS ApS forbeholder sig retten til først endeligt at bekræfte bestillingen, efter rekrutteringsforløbet. Skulle det ske køber ikke får tildelt en plads, vil køber få tilbagebetalt fuldt depositum, dette omfatter ikke evt. tilkøbte forsikringer og udgifter til visumansøgning.
 • Jobgaranti – SKIERS ApS sikrer køber et job hos en skiskole i udlandet. Jobgarantien betyder at SKIERS ApS garanterer køber en ansættelse hos en udenlandsk skiskole, såfremt du består din skiinstruktøruddannelse fra vores samarbejdspartner. Den udenlandske skiskole vil have en række ansættelsesvilkår og forklare om arbejdsgangen på skiskolen/arbejdspladsen. Ansættelsesvilkårene inkluderer: Arbejdstid, løn, liftkort, bolig og forsikring, kan afvige fra destination til destination. Bolig modregnes normalt via lønnen. Nogle steder betales der for liftkort, hvilket vil fremgå og lønnen vil være tilpasse denne udgift.
 • Ændringer eller ophør i arbejdskontrakten, har intet med SKIERS ApS at gøre, og er alene et ansvar der ligger mellem køber som ansat og skiskolen som arbejdsgiver. SKIERS ApS kan altså ikke garanterer køber et bestemt antal arbejdstimer på en skiskole eller stilles til ansvar herom. Derudover kan SKIERS ApS ikke stilles til ansvar for forventninger om: arbejdstimer, løn, bolig eller andet der relaterer sig til ansættelsesvilkårene.
 • Når vi først er rejst fra Danmark, så påbegyndes det ophold som du har betalt for, hvilket består af skilærerkursus transport, bolig, aftensmad, liftkort, introforløb mm. Dette forløb refunderes ikke efter rejsen er påbegyndt, og heller ikke hvis der sker ændringer evt. aflysning pga. COVID19 regler, nedlukning, karantæne etc. 

 

 

13.2 HVIS DU IKKE BESTÅR SKILÆREREKSAMEN

Hvis køber ikke består skiinstruktøruddannelsen, bortfalder SKIERS ApS jobgaranti, og derved kan køber ikke kræve at job på en skiskole. Dog kan der i visse tilfælde være mulighed for at blive ansæt på en skiskole alligevel, og tage en reeksamen senere på sæsonen. Omkostninger til reeksamen og andre udgifter eller gebyr herom, skal køber selv stå for. Har du spørgsmål til jobgarantien, kan du altid henvende køber til SKIERS ApS.

 • Købers ansvar – Det er dit ansvar at være klar og velforberedt til skiinstruktøruddannelsen, og have det forventelige og tilstrækkelige sprogkundskaber og skiniveau. SKIERS ApS kan ikke stilles til ansvar for dumpet eksamen/kursus, og dermed en bortfaldet jobgaranti.
 • SKIERS ApS ansvar – SKIERS ApS hjælper køber med at få en skiinstruktøruddannelse og derefter få et job hos en skiskole i udlandet. Dvs. du ikke er ansat hos SKIERS ApS, men at SKIERS ApS blot hjælper køber med kontakten til skilæreruddannelsen og skiskolerne der bliver arbejdsgiver. SKIERS ApS har altså intet ansvar som arbejdsgiver. Det betyder at det ansvar som SKIERS ApS måtte have, ophører ved endt skilæreruddannelse.

 

 

SKIERS ApS kan ikke gøres ansvarlig for din arbejdsforhold ikke kan gennemføres på grund af eksempelvis: For lidt sne, ingen gæster, konkurs af skiskole eller andre udefrakommende omstændigheder som f.eks. pandemier, naturkatastrofer m.fl.

 

Dit ansvar under opholdet

Køber er forpligtet til følge de givende retningslinjer, som SKIERS ApS har anvist. Du er forpligtet til at møde til tiden både ved afrejse og hjemrejse. Derudover er du forpligtet til at efterleve alle regler og ordensbestemmelser, som er anvist af SKIERS ApS eller deres samarbejdspartnere, såsom uddannelsessted, busselskab, hotel osv. Overskrider du disse regler eller ordensbestemmelser, kan SKIERS ApS opkræve det fulde beløb af rejsen, samt mulighed for at udelukke deltageren fra rejsen, hvorefter hjemrejse er på købers egen regning.

Køb og deltagelse i den aktuelle rejse, forudsætter du er bekendt med de anviste oplysninger, såsom rejsebevis, rejseplaner og eventuelle oplysninger om landet/destinationen. Det forventes du er bekendt med politiske, sundhedsmæssige og natur/klimamæssige forhold i rejselandet.

Køber er selv ansvarlig for gyldig pas, visum og diverse vaccinationer der kunne være inkl. gyldigt coronapas. Hvor du ønsker flere oplysninger end der er blevet givet fra SKIERS ApS, kan landet ambassade eller seruminstituttet kontaktes. Køber står selv for udgifter og omkostninger som kan skyldes, mangler i ovenstående formaliteter. Køber er selv ansvarlig for sygdomme, ulykkestilfælde andre opstået under transport/rejsen. Køber står selv for udgifterne til eksempelvis lægehjælp, hospitalsophold, akut hjemtransport og lign. Under alt slags transport og under hele rejsen, har du selv ansvar for din bagage. Alt deltagelse sker på eget ansvar. Har du spørgsmål til noget inden afrejse, så kontakt SKIERS ApS, for at

 

13.3 REJSEVEJLEDNING for erhverv 
SKIERS ophold som skiinstruktør er en erhvervsrelateret rejse, da I deltager i en kompetencegivende statslig uddannelse, der giver adgang til at undervise og arbejde som skiinstruktør i Østrig, Japan og Canada. Dvs. du ikke er turister, da du ikke rejser retur til Danmark før til marts/april, men bosætter jer og arbejder i landet på lige vilkår med lokalbefolkningen.

SKIERS aflyser IKKE turen selv om enkelte lande bliver orange, rød eller lukker ned, hvis det stadig er muligt at afvikle kurset og det praktisk er muligt at rejse til landet.

 

 

13.4 Agentforbehold omkring skilærerophold

Skilærer i ØSTRIG

Skilæreruddannelsen – Skiinstruktøruddannelsen afholdes i samarbejde med forbund som Snowport Tirol / Tiroler Skilehrerverband i Østrig. Under instruktøruddannelsen vil du modtage teoretisk og praktisk undervisning på engelsk eller tysk. Uanset hvilket forbund, vil du ved en bestået eksamen, være officielt certificeret instruktør, og kunne undervise begyndere og lettere øvede.

 

Skilærer i CANADA

Skilæreruddannelsen – Skiinstruktøruddannelsen afholdes i samarbejde med YES Improvement i Whistler Canada. Under instruktøruddannelsen vil du modtage teoretisk og praktisk undervisning på engelsk. Uanset hvilket forbund, vil du ved en bestået eksamen, være officielt certificeret instruktør, og kunne undervise begyndere og lettere øvede. SKIERS ApS kan først endeligt at bekræfte jobbet efter YES Improvement rekrutteringsforløbet.

 

Skilærer JAPAN og andre steder

Skilæreruddannelsen – Skiinstruktøruddannelsen afholdes i samarbejde med et skilærerforbund. Under instruktøruddannelsen vil du modtage teoretisk og praktisk undervisning på engelsk, tysk eller dansk. Uanset hvilket forbund, vil du ved en bestået eksamen, være officielt certificeret instruktør, og kunne undervise begyndere og lettere øvede. 

SKIERS ApS kan ikke stilles til ansvar for klager, fejl, mangler eller reklamationer i forbindelsen med afvikling af uddannelsen. Disse klager kan kun rettes mod det anvendte skiinstruktørforbund/agent, hvor en eventuel godtgørelse også skal søges.

 

 1. Garanti i Rejsegarantifonden (gælder kun ved køb af pakkerejse)

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Medlemsnummer 3338